Zápis do mateřské školy

Naše mateřská škola spadá pod ZŠ Brno, Kotlářská 4. Zaměřujeme se na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí, rozvíjíme hudebně dramatické činnosti. Seznamujeme děti se základy angličtiny, pro rodiče předškoláků organizujeme Edukativně stimulační skupinky. Děti mohou tvořit v keramickém kroužku, účastnit se předplaveckého výcviku a dalších kroužků.

PŘIHLÁŠKU LZE ZÍSKAT od 2. do 30. dubna 2024:
- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz
- na sekretariátě ZŠ Brno, Kotlářská 4
- na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:
2. až 30. dubna 2024 vždy od 8 - 13 hod. na sekretariátě ZŠ Brno, Kotlářská 4

SBĚR PŘIHLÁŠEK proběhne ve dnech 13. května 2024 v době od 8 - 13 hodin a 14. května 2024 v době od 10 - 15 hodin do MŠ Kotlářská 4 (vchod Koťátka/Sluníčka)

K zápisu se dostavte s:
- vyplněnou přihláškou s potvrzením od lékaře, že dítě je řádně očkováno (nutný originál)
- kopií rodného listu dítěte
- občanským průkazem zákonného zástupce
- dokladem o místě trvalého pobytu dítěte: občanský průkaz zákonného zástupce nebo nájemní smlouva

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ naleznete na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

V období od 17. května 2024 začíná přijímací řízení, kde můžete průběžně sledovat aktuální situaci o přijetí Vašeho dítěte i případné změny v důsledku mimořádných opatření.

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. září 2024

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu EU – Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244.