Charakteristika školy

Mateřská škola

Součástí školy je i mateřská škola. Hlavní motto „Pojď si se mnou nejen hrát“ provází děti celým obdobím jejich docházky do mateřské školy. Nabízí prostředí, které respektuje prioritu výchovného působení rodiny, individuálních potřeb a možností každého dítěte. Proto mají rodiče vždy otevřené dveře – mohou se účastnit jak ranních her, tak odpoledních činností. Mateřská škola je zaměřena na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí předškolního věku a rozvíjí hudebně-dramatické činnosti. Seznamujeme děti se základy anglického jazyka a mohou se spolu s rodiči zúčastnit edukativně stimulačních skupinek v rámci přípravy na školu. Tvořivost a fantazii mohou rozvíjet v keramickém kroužku. V mateřské škole také organizujeme předplavecký výcvik, školy v přírodě, aerobic a judo.

Základní škola

Historie základní školy na Kotlářské ulici sahá až do roku 1898, kdy byla zahájena řádná výuka v Obecné škole chlapecké na Giskrově třídě (stávající Sušilově ulici). Dalším mezníkem v historii naší školy se stal rok 1903. Po pár přesunech dvou tříd z Winterhollerova nám. bylo všem jasné, že takto se vyučovat nedá. Nezbývalo nic jiného, než přidat celou další budovu – vždyť na „Giskrovku“ docházelo dvě stě osmdesát hochů! 10. listopadu 1904 byla však polovina školy proměněna v Německou dívčí školní měšťanku. Dvě pohlaví na škole v tehdejší době znamenala dva výchovně vzdělávací ústavy – a tedy dvě skleněnými dveřmi oddělené školní budovy. Ty dveře najdete ve škole i dnes – avšak otevřené. Jsou přibližnou „hranicí“ mezi prvním a druhým stupněm. Slůvko „otevřené“ zde předznamenává symbol vzájemné komunikace.

V roce 1930 vytvořil architekt Josef Polášek návrh na přístavbu měšťanské školy v Kotlářské ulici. Nová čtyřpodlažní budova navazuje na původní historizující budovu školy v Kotlářské ulici. Architekt při koncipování budovy kladl důraz především na dobré osvětlení a možnost větrání učeben. Dostatek světla do tříd pronikal velkými okny tvořícími rastr v průčelí budovy. Chodby byly osvětlené luxferovými poli ve stěnách tříd a daly se větrat díky balkonům na jejich konci. V každém patře se nacházely vždy čtyři učebny vybavené vestavěným nábytkem. V přízemí budovy byly umístěny prostory mateřské školy, k níž ve dvoře těsně přiléhalo menší zídkou ohrazené hřiště, dále specializované moderně vybavené dílny pro větší děti a byt školníka s vlastním vstupem z Kotlářské ulice. Škola byla vybavena také střešní terasou orientovanou do vnitrobloku.

Roku 1972 se škola stala jednou z pěti brněnských škol, které v praxi ověřovaly nové osnovy – experimentální vyučování probíhalo takřka deset let. Novodobá historie školy se začala psát po roce 1989, kdy se škola pomalu a jistě začala přetvářet do dnešní podoby. Od roku 1992 byla na II. stupni naší školy rozšířena výuka matematiky a hudební výchovy.


Posledním milníkem je rok 2006, ve kterém začala škola pracovat podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život v 21. století“ a výuka cizích jazyků byla zahájena již od 1. tříd a v rozšířené podobě.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby vytvářel prostor pro tvůrčí rozvíjení znalostí a dovedností žáků.

Škola je aktivně zapojena do projektů Zdravá škola, Tvořivá škola a Otevřená škola. Náplní projektů je stálá péče o vytváření zdravého prostředí školy, zdravé učení, pozitivní rozvíjení vztahů, příznivé klima školy a výchova ke zdravému životnímu stylu, pracujeme na úzké spolupráci školy s rodinou.

Výuku zajišťují plně aprobovaní pedagogové, kteří využívají při své práci moderní vyučovací metody, rozvíjející osobnost žáků v klidné a přátelské atmosféře, založené na spolupráci a empatii.

Snažíme se vytvořit žákům podnětné a kvalitní studijní prostředí, proto stále zdokonalujeme a modernizujeme vybavenost školy. Při výuce mohou žáci využívat počítačovou učebnu, interaktivní tabule, připojení na internet, multimediální učebnu, odborné učebny a třídy pro výuku hudební výchovy nebo keramickou dílnu či školní knihovnu, čtenářský koutek a studovnu vybavenou počítači.

Do výuky zařazujeme exkurze, návštěvy divadel, koncertů, kulturních a výukových programů.

Máme zájem na tom, aby se naši žáci rozvíjeli všestranně, a proto se zaměřujeme i na sport. K tomu využíváme dvě tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem. Žáci se úspěšně zapojují do řady sportovních soutěží. Kromě toho žáci druhých tříd mají celoroční kurz plavání a žáci čtvrtých tříd kurz bruslení.

Všechny třídy I. stupně jezdí každoročně na školy v přírodě, žáci II. stupně jezdí na výlety, vodácké a lyžařské kurzy a terénní vyučování.
Školní družina zajišťuje péči o děti 1. – 5. ročníku od 6:30 do 17:00 hodin.

Chceme, aby naši žáci trávili i volný čas plnohodnotně, proto jim nabízíme množství kroužků a zájmových útvarů.

Nezapomínáme ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – žáky s poruchami učení nebo žáky mimořádně nadané. Na škole je velmi dobře fungující Školní poradenské pracoviště.

Hlavním cílem všech pracovníků naší školy je obohatit naše žáky o vědomosti a dovednosti, rozvíjet jejich vlohy a zájmy a dát jim kvalitní základ do života.

Školní družina

Školní družina má sedm oddělení a zajišťuje péči o žáky I. stupně. Vychovatelky pro děti připravují pestrou zájmovou a odpočinkovou činnost. Děti ve školní družině vyrábějí netradiční věci, které rády vystavují o Vánocích a Velikonocích. Naše výstavy mají úspěch a staly se již tradicí.

Motivace pro volný čas

Vedle vlastní výchovně vzdělávací práce vyplývající ze školního vzdělávacího programu nabízíme žákům možnosti realizace jejich zájmů, zálib a rozvíjení talentu. Učitelé i vychovatelky školní družiny mají zájem na tom, aby děti i mimo výuku trávily svůj čas účelně a bezpečně. A naši žáci mají opravdu z čeho vybírat. Škola jim nabízí širokou škálu zájmových kroužků nejrůznějších zaměření.

Sportovně založení žáci mohou volit mezi sportovními nebo míčovými hrami, orientačním během, atletikou, judem, aerobicem nebo tenisovou přípravkou.

Kdo má rád hudbu, může se učit hrát na kytaru, na flétnu nebo se zdokonalovat ve zpěvu v pěveckém sboru.

Velké úspěchy sklízí naši tanečníci. Své jméno si už vybudoval taneční klub Niké, který sbírá úspěchy už i na mezinárodních soutěžích. Zajímavý je pro žáky i dramatický, šachový, výtvarný nebo keramický kroužek.

Jednou týdně mohou žáci navštěvovat nepovinný předmět náboženství.

Co nabízíme nadaným žákům

Nadaným žákům naší školy umožňujeme rozvíjet nadání v řadě oblastí nabídkou volitelných a nepovinných předmětů, kroužků a účastí v soutěžích.

Žáci s matematickým nadáním si mohou od 5. ročníku vybrat volitelný předmět Matematika navíc nebo již od 2. ročníku nepovinný předmět Logika. Tyto předměty jsou zaměřeny na obohacení výuky matematiky a rozšíření matematických dovedností žáků. Cílem je rozvíjet logické myšlení, prostorové vnímání, odhalování vztahů mezi vzájemnými objekty a schopnost aplikovat dosažené vědomosti v praxi.

Výuka je realizována zábavnou formou, prostřednictvím řešení úsudkových úloh, slovních i matematických šifer, rébusů, hlavolamů, sudoku atd.
Zapojujeme naše žáky do matematických soutěží Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Mateso a Matematický klokan.

Žáci se zájmem o přírodní vědy mohou navštěvovat vzdělávací kroužek Věda nás baví.

Logiku, úsudek i samostatné myšlení mohou žáci rozvíjet i v kroužku šachů a deskových her. Zde si mohou vyzkoušet hry zábavné, strategické či logické. Prostřednictvím her tak žáci rozvíjeli svou pozornost, logické myšlení a postřeh.

Žáci s jazykovým nadáním si od 5. ročníku volí druhý jazyk – němčinu. Anglický jazyk je na naší škole vyučován v rozšířené podobě – žáci mají od 1. ročníku navýšenou časovou dotaci o jednu vyučovací hodinu. Od 5. ročníku pak mají jednu ze čtyř vyučovacích hodin angličtiny vedenou rodilým mluvčím. V 7. ročníku si žáci mohou jako druhý cizí jazyk vybrat také jazyk francouzský.

Od roku 2012 spolupracujeme s jazykovou školou P. A. R. K., pořádající mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka Cambridge exams. Pro všechny žáky, kteří chtějí své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce dále rozšiřovat, se na začátku září otevírají kroužky připravující pro zkoušky úrovně Starters, Movers, Flyers a KET for Schools. Aktivity a cvičení jsou v jednotlivých lekcích nachystány tak, aby co nejlépe připravily žáky na zkoušky, které probíhají na konci školního roku v jazykové škole P.A.R.K.

Ti žáci, kteří se chtějí zdokonalit v mateřském jazyce, se mohou přihlásit do volitelného předmětu Praktická čeština. Zde je kladena hlavní pozornost na rozvoj komunikativních dovedností – ústních i písemných. Cílem nepovinného předmětu je posílení komunikativních kompetencí, které žákům umožní správně vnímat jazyková sdělení, vhodně se vyjadřovat a využívat je v každodenním životě.

Pro takto nadané žáky nabízíme i dramatický kroužek.

Sportovně nadaní žáci si mohou kromě široké škály sportovních kroužků vybrat i volitelný předmět Tělocvik navíc, který se vyučuje od 5. ročníku.
Na druhém stupni si žáci mohou vybrat také společenskovědní předmět Historie a kultura. Nepovinně volitelný předmět propojuje témata z oblasti historie, hudebního a výtvarného umění, literatury a filmu, seznamuje žáky s aktuálními kulturními událostmi. Součástí předmětu jsou také návštěvy vybraných brněnských kulturních a vzdělávacích institucí a edukační procházky Brnem s důrazem na místní historii a kulturu.

Školní poradenské centrum

Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní poradenský tým. Tento tým specialistů na naší škole funguje od roku 2005. Pravidelně se schází jednou za 14 dní. Výhodou školního poradenského týmu je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě.

Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.

Školní poradenský tým tvoří: školní psycholog, výchovná poradkyně pro I. stupeň, výchovná a kariérová poradkyně pro II. stupeň, metodik prevence rizikového chování, speciální pedagožka a logopedka.

Úkoly školního poradenského pracoviště:

 • práce s kolektivem třídy – cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, posílit třídní kolektiv
 • prevence výskytu rizikového chování jako je např. šikana, zneužívání návykových látek
 • poskytování individuálních poradenských a psychoterapeutických konzultací dětem, jejich rodičům a učitelům
 • řešení prospěchových, výchovných či jiných potíží, krizová intervence
 • péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – zaměřujeme se především na děti se specifickými poruchami učení a chování, žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, nadané děti
 • zajištění profesního poradenství – volba střední školy a budoucího povolání
 • náprava specifických poruch učení ve speciální skupině pod vedením speciální pedagožky
 • náprava vad řeči ve speciální skupině pod vedením logopedky
 • poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště

Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci

 • Příprava a organizace Maratónu pro základní školy v rámci Brněnských dnů pro zdraví
 • Zapojení do sportovních, dopravních, tanečních a výtvarných soutěží pořádaných obcí, policií apod.
 • Sběrové odpoledne při příležitosti oslavy Dne stromů
 • Úklid lesoparku – pracovně-společenské setkání pro rodiče a žáky 1. a 5. tříd
 • Spolupráce s mateřskými školami v okolí
 • Den bez aut – výstava žákovských prací na fasádě školy
 • Koncerty pro rodiče a veřejnost v Husově sboru
 • Dny otevřených dveří
 • Výstavky dětských prací – pro rodiče a veřejnost (Vánoce, Velikonoce)
 • Besídky – pro rodiče, prarodiče (Den matek, Vánoce, konec školního roku)
 • Soutěže + taneční show pro rodiče a veřejnost – TK Niké
 • Informace o škole v místním tisku
 • Školákem nanečisto – akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
 • ESS – Edukativně stimulační skupiny pro budoucí prvňáky a jejich rodiče
 • Den světel – vánoční dílna pro rodiče, prarodiče a děti
 • Divadelní představení dramatického kroužku – pro žáky školy, rodiče a okolní MŠ
 • Plot plný poezie
 • Den Země – akce pro žáky školy, rodiče
 • Sběr papíru, víček, baterií, hliníku
 • Zahradní slavnost – akce pro žáky školy, rodiče
 • Společná práce na žákovských projektech – spolupráce s místní komunitou (projekt Extra třída, One World, Many Voices, Společně pro Brno)
 • Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku

Zdravá škola

Kotlářská je zapojena do programu Škol podporujících zdraví od roku 1996. Cílem je trvale umožňovat optimální vývoj každého jednotlivce jak po stránce tělesné, tak i duševní a sociální. Důraz je kladen zejména na podnětné a bezpečné sociální prostředí, zdravý styl výuky, partnerské vztahy lidí ve škole i mimo školu, vztahy k obci, k rodičovské veřejnosti, na včasnou prevenci civilizačních chorob a všech závislostí. Společným tématem projektu je zdraví jedince a kolektivu, respekt k jejich potřebám, rozvoj komunikace a spolupráce i vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Certifikát, který získala ZŠ Kotlářská na základě vypracovaného projektu v prosinci 2012, umožňuje, aby ZŠ Kotlářská používala titul Škola podporující zdraví a používala logo zdravých škol do roku 2015.

Tvořivá škola

Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušenostech úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Cílem projektu je šíření tzv. činnostního učení, které vede přirozenou cestou k probouzení schopností žáků, k rozvoji jejich tvořivosti a logického myšlení. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Činnostní učení žáky baví. Přináší dětem radost, pocit uspokojení z pochopení učiva, podněcuje mysl žáků k aktivitě a vtahuje všechny žáky do výuky. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí – díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení.
Základními principy činnostního vyučování je probouzení zájmu a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním, za pomoci vhodných metodických materiálů a pomůcek.

Činnostní učení se rovná metodě objevování. Žáci objevují principy a zákonitosti jevů a problémů sami, na základě kroků doporučených učitelem. Žákem vyvozené vlastní příklady a názory učí vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacích procesů je žák veden k samokontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu. Činnostní vyučování nevyžaduje žádnou zásadní změnu organizace vyučování ve škole, přitom vytváří prostor pro všechny organizační formy vyučování uvnitř třídy.

Ekologická výchova

Ekologické výchově věnujeme velkou pozornost a aktivity s ní spojené zařazujeme průběžně do výuky. Každoročně probíhá projekt Den bez aut. Jeho každoroční součástí je i výstava dětských prací na fasádě naší školy, která kolemjedoucí řidiče na tento mezinárodní svátek upozorní. Ve spolupráci s rodiči každoročně uskutečňujeme pracovně-společenského setkání v lesoparku naší školy. V říjnu slavíme společně s dětmi Den stromů a v dubnu Den Země. V jeho rámci probíhají i brigády dětí pátých tříd v chráněných územích města Brna. Spolupracujeme s nadací Veronica a vzdělávacími organizacemi Lipka, Rezekvítek ad. Jsme zapojeni do sítě Ekoškol, projektu Pavučina i Recyklohraní.

Ve vnitrobloku naší školy se nám podařilo vybudovat dendrologickou stezku a učebnu v přírodě, využívanou ve výuce přírodovědných předmětů.

Pobyty žáků v zahraničí

Každoročně uskutečňujeme výjezdy do zahraničí. Volíme země, kde žáci využijí znalosti cizího jazyka, který na naší škole vyučujeme. Pořádáme jednodenní zájezdy do předvánoční Vídně, týdenní pobyty ve Francii a v Anglii. Téma zájezdů se obměňuje tak, aby žáci poznali široké spektrum reálií cizí země. Žáci se seznamují s kulturou jiných zemí v hostitelských rodinách, učí se používat cizí jazyk v každodenních situacích. Své zážitky následně zveřejňují ve školním časopise a místním tisku.