Přijímací řízení na SŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • každý uchazeč o SŠ dostane nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek pozvánku na přijímací zkoušky

1)    TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 formulář přihlášky naleznete zde:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 možnost podání 2 přihlášek (obě uvedeny na každé přihlášce ve stejném pořadí)

 • kritéria pro přijetí musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. 10. 2022
 1. hodnocení prospěchu na ZŠ
 2. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (nebude hodnoceno 2. pololetí školního roku 2019/2020) 
 3. přijímací zkoušky
 4. další - schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)
 • přihláška musí být u ředitele SŠ do 30. listopadu 2022
 • talentové zkoušky do oborů umění a užité umění se budou konat od 2. do 15. ledna 2023 a zkoušky na gymnázium se sportovní přípravou se budou konat od 2. ledna  do 15. února 2023
 • talentové zkoušky na konzervatoře se budou konat od 15. do 31. ledna 2023
 • na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:
 1. zákonný zástupce
 2. název obou středních škol
 3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí

2)    TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 • Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané střední školy do 1. března 2023
 • 1. kolo

1.termín
Čtvrtek 13. 4. 2023    pro čtyřleté obory vzdělávání
Pondělí 17. 4. 2023    pro šestiletá a osmiletá gymnázia

2.termín
Pátek 14. 4. 2023       pro čtyřleté obory vzdělávání
úterý 18. 4. 2023        pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:
Náhradní termín
       Středa 10. 5.  a čtvrtek 11. 5. 2023

Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel SŠ školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech od 12. 4. 2023 do 28. 4 2023.  Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ do 31. ledna 2023 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2022).

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Formulář přihlášky naleznete zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • Na přihlášce jsou uváděny 2 školy v pořadí svého zájmu (POZOR! Nemění se pořadí škol.)
 • Vyplní se 2x stejně, vypíši se termíny zkoušek, podepíší se, v případě potřeby se doplní lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Kolonka „Číslo přihlášky“ se nevyplňuje (vyplňuje ji příslušná SŠ)
 • Na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:
 1. zákonný zástupce
 2. název obou středních škol
 3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí
 • Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.
 • Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek (stejný termín není omluvou ani důvodem ke stanovení náhradního termínu).
 • Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce
  • Na naší škole budou vydávat zápisové lístky třídní učitelé 9. 1. 2023 na třídních schůzkách
  • Pokud se zákonný zástupce nedostaví, bude stanoven den a čas, kdy si jej bude moci vyzvednout na sekretariátu školy, nejpozději do 15.3.2023.
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na SŠ.
 • Uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem a zveřejní seznam přijatých uchazečů.
 • Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.
 • Pokud se jednotná zkouška nekoná (na učební obory s výučním listem), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22.4. do 30.4.2023.

 

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • neomezené množství přihlášek
 • na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
 • informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ nebo na www.jmskoly.cz , kde mají SŠ povinnost hlásit počty volných míst v daných oborech

JEDNOTNÉ ZKOUŠKY:

·         konají se formou jednotných písemných testů z předmětů:

 • ČJ + literatura

            uzavřené odpovědi – výběr ze 4 alternativ (úlohy přiřazovací, uspořádací a

            svazky dichotomické ANO – NE)

            otevřené odpovědi

 • M + její aplikace

            uzavřené odpovědi – výběr z 5 alternativ

otevřené odpovědi – bude hodnocen i postup, nejen výsledek; bude i geometrie

 • Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk      a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
 • Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pouze za předpokladu, že podá obě přihlášky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná.
 • Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
 • U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek         pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště (nutno přiložit k přihlášce)
 • Jednotná přijímací zkouška se musí na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílet v minimálním rozsahu 60 %, v případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %; může být také stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat.
 • Ilustrační testy jsou na www.cermat.cz nebo na stránkách www.msmt.cz

Procvičování testů a úloh (cermat.cz)

Úpravy přijímacího řízení cizinců s dočasnou ochranou do středních a vyšších odborných škol ve školním roce 2022/2023. Toto opatření nabylo účinnosti 27.10.2022

 • Základním principem opatření obecné povahy je zmírnění důsledků jazykové bariéry uchazečů cizinců.
 • Možnost prominutí zkoušky z českého jazyka, je-li součástí přijímacího řízení, i osobám, jejichž předchozí vzdělání proběhlo v České republice.
 • Umožňuje se těmto osobám zvolit konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce a školám se umožňuje konat školní přijímací zkoušku v ukrajinském jazyce.
 • Pokud se tato zkouška koná v jazyce českém, má uchazeč s dočasnou ochranou právo na prodloužení času o 25 % a na použití překladového slovníku.
 • Informaci o tom, zda škola koná zkoušku v ukrajinském jazyce, zveřejní ředitel školy v kritériích přijímacího řízení.

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA SE NEKONÁ:

 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání zkráceného studia
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání Umění a užité umění
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

Zde najdete seznam škol a oborů jihomoravského kraje a celé ČR
Vysoké školy, střední školy, ZŠ a jazykové školy v celé ČR (atlasskolstvi.cz)
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce | Infoabsolvent.cz

V případě nepřijetí na SŠ odbor školství JMK zveřejňuje seznamy škol, které nabízí volná místa
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk

SOUHRN UŽITEČNÝCH ODKAZŮ:

Statistiky (mpsv.cz)
Střední školy v ČR | AtlasŠkolství.cz (atlasskolstvi.cz)
Homepage | Výběr školy (vyberskoly.cz)
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce | Infoabsolvent.cz
Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)
Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

Soubory ke stažení