Přijímací řízení na SŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 • každý uchazeč o SŠ dostane nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek pozvánku na přijímací zkoušky
TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

formulář přihlášky naleznete zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
možnost podání 2 přihlášek (obě uvedeny na každé přihlášce ve stejném pořadí)

 • kritéria pro přijetí musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. 10. 2021
  1. hodnocení prospěchu na ZŠ
  2. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (nebude hodnoceno 2. pololetí školního roku 2019/2020) 
  3. přijímací zkoušky
  4. další  - schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)
 • přihláška musí být u ředitele SŠ do 30.  listopadu 2021
 • talentové zkoušky do oborů umění a užité umění se budou konat od 2. do 15. 1. 2022 a zkoušky na gymnázium se sportovní přípravou se budou konat od 2. 1.  do 15. 2. 2022
 • talentové zkoušky na konzervatoře se budou konat od 15. do 31. 1. 2022
 • na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:
  1. zákonný zástupce
  2. název obou středních škol
  3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí
 • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ TALENTOVÉ ZKOUŠKY: 5. až 15.2.2022
TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
 • Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané střední školy do 1. 3. 2022
 • 1.termín
  12. 4. a 13. 4. 2022    pro čtyřleté obory vzdělávání
  19. 4. a 20. 4. 2022    pro šestiletá a osmiletá gymnázia
 • Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:
  Náhradní termín 
  10. 5.  a 11. 5. 2022

Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel SŠ školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech od 12. 4. 2022 do 28. 4 2022.  Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ do 31. ledna 2022 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2021).

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Formulář přihlášky naleznete zde:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • Na přihlášce jsou uváděny 2 školy v pořadí svého zájmu (POZOR! Nemění se pořadí škol. vyplní se 2x stejně, vypíši se termíny zkoušek, podepíší se, v případě potřeby se doplní lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti kolonka „Číslo přihlášky“ se nevyplňuje (vyplňuje ji příslušná SŠ)
 • na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:
  1. zákonný zástupce
  2. název obou středních škol
  3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí
 • Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.
 • Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek (stejný termín není omluvou ani důvodem ke stanovení náhradního termínu).
 • Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
ZÁPISOVÝ LÍSTEK
 • Vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce
 • Pokud budou třídní schůzky probíhat 3. 1. 2022 prezenčně, tak si je budou moci rodiče vyzvednout u třídních učitelek.
 • Pokud budou třídní schůzky probíhat distančně, tak bude stanovený den a čas, kdy si je budou moci vyzvednout na sekretariátu školy.
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na SŠ.
 • Uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do tří pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola - je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.
 • Zveřejněním seznamu se považuje  rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ
DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • neomezené množství přihlášek
 • na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
 • informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ nebo na www.jmskoly.cz , kde mají SŠ povinnost hlásit počty volných míst v daných oborech
JEDNOTNÉ ZKOUŠKY
 • konají se formou jednotných písemných testů z předmětů:
  • ČJ + literatura
   • uzavřené odpovědi – výběr ze 4 alternativ (úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomické ANO – NE)
   • otevřené odpovědi
  • M + její aplikace
   • uzavřené odpovědi – výběr z 5 alternativ
   • otevřené odpovědi – bude hodnocen i postup, nejen výsledek; bude i geometrie
 • jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka v délce 60 minut a matematiky v délce 70 minut
 • uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pouze za předpokladu, že podá obě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná
 • do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek 
 • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště (nutno přiložit k přihlášce)
 • jednotná přijímací zkouška se musí na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílet v minimálním rozsahu 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %; může být také stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby mohl být přijat 
 • ilustrační testy jsou na www.cermat.cz nebo na stránkách www.msmt.cz
  Procvičování testů a úloh (cermat.cz)
JEDNOTNÁ ZKOUŠKA SE NEKONÁ
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání zkráceného studia
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání Umění a užité umění
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

Zde najdete seznam škol a oborů jihomoravského kraje a celé ČR
Vysoké školy, střední školy, ZŠ a jazykové školy v celé ČR (atlasskolstvi.cz)
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce | Infoabsolvent.cz

V případě nepřijetí na SŠ odbor školství JMK zveřejňuje seznamy škol, které nabízí volná místa
http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk

SOUHRN UŽITEČNÝCH ODKAZŮ

Statistiky (mpsv.cz)
Střední školy v ČR | AtlasŠkolství.cz (atlasskolstvi.cz)
Homepage | Výběr školy (vyberskoly.cz)
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce | Infoabsolvent.cz
Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)
Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

Soubory ke stažení