Přijímací řízení na SŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

každý uchazeč o SŠ dostane nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek pozvánku na přijímací zkoušky

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - aktuální změny

 • U JPZ (jednotná přijímací zkouška) trvá test:
  • z českého jazyka a literatury 70 minut,
  • test z matematiky 85 minut.
 • Změny termínů JPZ:
  • 3. a 4. května 2021,
  • pro nižší stupně víceletého gymnázia ve dnech 5. a 6. května 2021,
  • náhradní termín se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.
 • Ředitel školy stanoví nové termíny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.
 • Časový rozvrh konání JPZ určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021.
 • Pokud má uchazeč 1 přihlášku na studijní obor s maturitou a jednu na studijní obor ukončen výučním listem, koná JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná → vždy 2x.
 • U oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se období konání talentových zkoušek prodlužuje do 19. května.
 • Nové termíny stanoví ředitel do 26. března.

Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Formulář přihlášky naleznete zde.

 • možnost podání 2 přihlášek (obě uvedeny na každé přihlášce ve stejném pořadí)
 • kritéria pro přijetí musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. 10. 2020

1. hodnocení prospěchu na ZŠ
2. přijímací zkoušky
3. další  – schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)

 • přihláška musí být u ředitele SŠ do 11. 2020
 • talentové zkoušky do oborů umění a užité umění se budou konat od 2. do 15. 1. 2021 a zkoušky na gymnázium se sportovní přípravou se budou konat od 2. 1. do 15. 2. 2021
 • talentové zkoušky na konzervatoře se budou konat od 15. do 31. 1. 2021
 • na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:

1. zákonný zástupce
2. název obou středních škol
3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 • Přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané střední školy do 3. 2021

termín
4. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory vzdělávání
4. a 15. 4. 2021 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

termín
5. a 13. 5. 2021

Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel SŠ školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech od 12. 4. 2020 do 28. 4 2021. Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ do 31. ledna 2021 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2019).

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA SŠ

 • Přijímání na střední školy a konzervatoře
 • uváděny 2 školy v pořadí svého zájmu (POZOR! Nemění se pořadí škol.)
 • vyplní se 2x stejně, vypíši se termíny zkoušek, podepíší se, v případě potřeby se doplní lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • kolonka „Číslo přihlášky“ se nevyplňuje (vyplňuje ji příslušná SŠ)
 • na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:

1. zákonný zástupce
2. název obou středních škol
3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí

 • Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.
 • Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek (stejný termín není omluvou ani důvodem ke stanovení náhradního termínu).
 • Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce
  • Pokud budou třídní schůzky probíhat 4. ledna 2021 prezenčně, tak si je budou moci rodiče vyzvednout u třídních učitelek.
  • Pokud budou třídní schůzky probíhat distančně, tak bude stanovený den a čas, kdy si je budou moci vyzvednout na sekretariátu školy.
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na SŠ.
 • Uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do tří pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola – je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.
 • Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • neomezené množství přihlášek
 • na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
 • informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ nebo na jmskoly.cz , kde mají SŠ povinnost hlásit počty volných míst v daných oborech

JEDNOTNÉ ZKOUŠKY:

 • konají formou jednotných písemných testů z předmětů:
 • ČJ + literatura

uzavřené odpovědi – výběr ze 4 alternativ (úlohy přiřazovací, uspořádací svazky dichotomické ANO – NE)

otevřené odpovědi – M + její aplikace

uzavřené odpovědi – výběr z 5 alternativ

otevřené odpovědi – bude hodnocen i postup, nejen výsledek; bude i geometrie

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA SE NEKONÁ:

 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání zkráceného studia
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání Umění a užité umění
 • Při přijímacím řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

Zde najdete seznam škol a oborů jihomoravského kraje a celé ČR: https://www.atlasskolstvi.cz/

V případě nepřijetí na SŠ odbor školství JMK zveřejňuje seznamy škol, které nabízí volná místa: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk

Konzultace:
Výchovná a kariérová  poradkyně Mgr. Miluše Novákové (po telefonické domluvě: 602 730 050)

Soubory ke stažení