Charakteristika MŠ

Naše mateřská škola je čtyřtřídní a je umístěna ve dvou budovách. V budově na Kotlářské 11 se nachází třída Zvídálků, na Kotlářské 4 jsou tři třídy: Koťátka, Sluníčka a Motýlci. Celková kapacita mateřské školy je 104 dětí. Provozní doba MŠ je od 645 do 1630 hodin. O všestranný rozvoj dětí zde pečuje tým kvalifikovaných učitelek s podporou asistentů pedagoga a školní psycholožky. 

Nabízíme respektující prostředí, kde pedagogové navazují na výchovné působení rodiny. Samozřejmostí je individuální přístup vycházející z potřeb a možností každého dítěte. Důležitá je pro nás rovněž spolupráce s rodiči – ti mají vždy otevřené dveře. V rámci adaptace dětí se po domluvě s učitelkami mohou zúčastnit jak ranních her, tak odpoledních činností. 

Pro rozvoj pohybových dovedností mají děti k dispozici tělocvičnu, prostorné školní hřiště i lesopark, který je součástí vnitrobloku. Pozornost je samozřejmě věnována také rozvoji řečových dovedností, hudebně dramatických dovedností, kritickému myšlení, sociálnímu cítění či samostatnosti.

Pro podporu tvořivosti a individuálních zájmů dětí organizujeme keramický kroužek, judo, aerobik, předplavecký výcvik a kroužek angličtiny, ve kterém se děti hravou formou seznamují se základy anglického jazyka. V rámci přípravy na základní školu mohou děti navštěvovat edukativně stimulační skupinky.

Soubory ke stažení