Šance pro všechny – grant podpořený ESF

Naše škola realizuje od 24. 2. 2012 projekt č. CZ.1.07/1.2.09/04.0039 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

24. února 2012 se naše škola ZŠ a MŠ brno, Kotlářská 4 zapojila do projektu „Šance pro všechny“ podpořeného z Evropského sociálního fondu (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.esfcr.cz/07-13/opvk) a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) prostřednictvím psychologických, speciálně pedagogických a asistenčních služeb, které svou metodikou a systematičností umožňují vytvářet inkluzivní prostředí. Předpokladem je vytvořit podmínky pro vznik podpůrného centra inkluze v ZŠ a MŠ Kotlářská, Brno, prostřednictvím kterého se bude realizovat metodická podpora pedagogů školy. Členy týmu jsou: školní psycholog (Petra Kočová), metodik MŠ (Eva Piňosová), metodik ZŠ-speciální pedagog (PhDr. Jana Nováková) a dva asistenti pedagoga (Bc. Marcela Gorecká a Mgr. Michal Lupač).

Prostřednictvím centra pedagogové zvýší a zlepší kompetence pro vedení inkluzívní výuky. Ve spolupráci s odborníky podpůrného centra zpracují konkrétní případové studie a individuální vzdělávací plány pro děti a žáky se SVP. Připraví další aktivity vedoucí k integraci dětí a žáků se SVP, včetně vlastních výukových materiálů a podkladů prostřednictvím spolupráce s odborníky. V rámci projektu se také uskuteční čtyři specializované kurzy pro pedagogy, věnované nejčastějším typům znevýhodnění, se kterými se mohou u dětí setkat a 3 workshopy, jejichž cílem bude mimo jiné i obohacení účastníků (pedagogové, děti, rodiče) diskuzí s různými odborníky. Vzniknou také čtyři souhrnné metodické materiály a praktická příručka.

Smyslem vzniku podpůrného centra inkluze je vytvořit inkluzivní podmínky vzdělávání pro všechny žáky naší ZŠ a MŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.