Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Naše škola se spolupodílí od 1. září 2017 na projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů ve výzvě OP VVV MŠMT č. 02_16_010, Budování kapacit I.

Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů ve výzvě OP VVV MŠMT č. 02_16_010, Budování kapacit I.

Doba trvání projektu: 1. září 2016 – 1. září 2019

Rozvoj kreativity dětí a žáků v oblasti přírodních věd

V rámci projektu vznikne v průběhu tří let 42 center kolegiální podpory a vzájemného učení (CKP), která budou mít za úkol rozvíjet kreativitu dětí a žáků v oblasti přírodních věd, a to zapojením žáků do výuky pomocí experimentu. Školy budou vhodně rozmístěny na území každého ze 14 krajů České republiky včetně hlavního města Prahy.

Náplň práce centra kolegiální podpory a vzájemného učení

Hlavním cílem kolegiální podpory jednotlivých škol je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – získat, procvičit a zdokonalit činnosti účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodních věd pro žáky základních škol.

Centra kolegiální podpory a vzájemného učení každý měsíc, tj. 10x za školní rok, pořádají pravidelné workshopy pro zájemce z okolních škol, odborné veřejnosti, dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, nepedagogických pracovníků, pracovníků České školní inspekce a další.

Okruhy, které se budou na workshopech probírat:

Fyzika:

1. setkání:

 • Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu)
 • Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu)

2. setkání:

 • Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem)
 • Mechanické kmitání a vlnění (oscilátory, kmity, vlny, zvuk)

Chemie:

1. setkání:

 • Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH)
 • Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty)

2. setkání:

 • Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH)
 • Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu Boyleově-Mariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově z., teploměr, tlakoměr)

Biologie a environmentalistika:

1. setkání:

 • Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny)
 • Fyziologie člověka (sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži, teploměr, senzor tepu, demonstrace funkce plic, tlakoměr)
 • Sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální měření – např. sledování kvality vody)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.