Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Naše škola se spolupodílí od 1. ledna 2017 na projektu č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 – Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Stránky projektu naleznete zde.

Cílem je vytvoření udržitelné komunikace mezi zapojenými aktéry, která bude ve prospěch dětí funkční i po ukončení financování projektu. Po dobu realizace projektu budou na všech zapojených mateřských školách vytvořeny pozice školních asistentů, kteří podpoří pedagogy v přímé práci s dětmi. Personální podpora mateřských škol mj. umožní realizaci odborného vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků mateřských škol. Pedagogičtí pracovníci zapojených mateřských škol absolvují vzdělávání v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, v metodách pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.