Jsme lidé jedné Země – grant podpořený ESF

1. října 2009 se naše škola ZŠ a MŠ Kotlářská zapojila do projektu „Jsme lidé jedné Země“ podpořeného z Evropského sociálního fondu (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.esfcr.cz/07-13/opvk) a státního rozpočtu ČR. Projektu realizovaného Organizací pro pomoc uprchlíkům (www.opu.cz) spolu s partnerem Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 (www.praha.cz) se účastní žáci 7. a 8. tříd naší školy a dalších 14-ti škol z celé ČR.

Projekt je zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie skrze multikulturní výchovu a vzdělávání a umožňuje nám ve škole realizovat pro žáky zapojených tříd jedinečný preventivní program. V průběhu tohoto programu bude ve třídách pořádáno osm preventivních bloků s lektory prevence. Program projektu však svou koncepcí přesahuje do výuky občanské výchovy, zeměpisu, výtvarné výchovy.

Výukový program má za cíl posílit kompetence v práci s informačními zdroji a kritickou analýzu získaných informací, zvýšit informovanost žáků o sociálně právním postavení migrantů v ČR a o zemích původu těchto migrantů. Během specifických aktivit ve výuce budou upevňovány a posilovány pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti, otevřen prostor k eliminaci xenofobie a možných projevů rasismu. Program projektu podporuje rozvoj a posilování prezentačních, analytických a interpersonálních dovedností žáků. V hodinách budou využívat moderní formy vyučování prostřednictvím e-learningových kurzů a rozvinou své schopnosti užívat dalších informačních technologií.

Zapojení žáci se budou účastnit těchto aktivit projektu:

  1. Návštěvy lektorů ve škole.
  2. Můj svět tady a tam: Žáci budou tvořit prezentace (koláže, videa aj.) o svém životě (škole, zábavě), ke kterým následně vytvoří „zrcadlovou“ práci zachycující to, jak by vypadal jejich život v jiné (žákem vybrané) zemi (prostředí, zájmy apod.).
  3. Média kolem nás a svět očima novinových titulků – žáci se budou různými metodami seznamovat s kritickou analýzou informací, které jsou jim předkládány dnešními médii.
  4. Multikulturní den na škole – programu tohoto dne se zúčastní celá škola.
  5. Země původu – žáci se budou učit o těchto zemích: Vietnam, Ukrajina, Bělorusko, Afghánistán, Čečensko, Kongo.
  6. Multikulturní výchova – součástí výuky budou témata jako: lidská práva, občanská společnost, migrace a azyl, rasismus, xenofobie, předsudky.

Díky projektu vzniknou: tištěná metodika preventivního programu a výukových materiálů, webový portál (www.lidejednezeme.cz), e-learning, videonahrávky, práce dětí vytvořené na základě práce s lektory prevence i učiteli v hodinách.

Učitelé zapojení do projektu: Mgr. Miluše Nováková (koordinátor projektu na škole), Mgr.Iva Pechová.(zapojený učitel zeměpisu) Mgr.Kamila Příborská (zapojený učitel výtvarné výchovy) a Mgr.Eva Kaličinská (za OPU).

Rodiče žáků zapojených do projektu si budou moci prohlédnout výsledky práce svých dětí (obrázky, koláže, eseje, fotografie, videonahrávky apod.) na internetových stránkách www.lidejednezeme.cz, které vzniknou začátkem března.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.