Zápis do 1. třídy základní školy - 2023

Jak zápis probíhá?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).
Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).
O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí - přihlášek - 20. března až 30. dubna 2023

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (20. března - 30. dubna 2023):

A. Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese:
http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf.
nebo
B. Vyzvednutí v základní škole
V úřední dny (středa) je možné provést elektronický zápis na sekretariátu školy a získat tak přihlášku v papírové verzi.
Kontakt:
Ing. Alena Knoblochová: kotlarska@kotalrska.cz, tel. 517 070 974
nebo
C. Vyzvednutí na OŠML
Osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.
Kontakty:
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181
Bc. Yvona Šebestová: sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 2179

Důležité informace
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte při zveřejňování výsledků přijímacího řízení (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.
Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.
Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče
Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Zápis do 1. tříd - 14. a 15. dubna 2023

Samotný zápis proběhne
v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin
v sobotu 15. dubna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin
Zápis proběhne standardním způsobem = osobní setkání zákonného zástupce, dítěte a učitele. Vygenerovanou přihlášku (viz výše) je nutné přinést s sebou k zápisu a odevzdat ji. Prosíme i o vyplnění a přinesení dotazníku naší školy. Jeho PDF verzi (PDF formulář) je v příloze těchto informací (viz níže).
Jiný způsob předání prosím konzultujte s vedením školy.
Délka samotného zápisu bude cca 30 minut. V některých exponovaných časech je však nutné počítat s čekáním.

Přijetí k základnímu vzdělání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání dostanete v převážné většině v průběhu zápisu nebo do 30 dní od zápisu v případě nejasností či chybějících dokumentů (zejména při žádostech o odklad povinné školní docházky).

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

Předpokládaný termín zveřejnění všech přijatých žáků je stanoven na den: 29. května 2023.
1. Pro rodiče přijatých dětí bude ještě před koncem školního roku uspořádána informační schůzka (29. května 2023) . O termínu vás budeme informovat e-mailem a přes webové stránky.
2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.
3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.
4. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý, ředitel školy

Soubory ke stažení