COVID 20 - testování pro účely přijímacího řízení na SŠ

Testování na onemocnění COVID-19 pro účely přijímacího řízení proběhne ve škole.

POZOR!!!  NA TESTOVÁNÍ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT TŘÍDNÍM UČITELKÁM (přes Google formulář nebo SMS)

PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

30. dubna od 7,30 hod. do 8,30 hod. 

  • Žáci budou přicházet do školy z ulice Sušilova a testování bude probíhat v učebně VIII.B (učebna vedle kabinetu paní psycholožky)
  • testování trvá cca 20 minut
  • potvrzení bude následně vystaveno

PRO ŽÁKY 5 a 7. ROČNÍKŮ

3. května od 7,30 do 8,30 hod.

  • Žáci budou přicházet do školy z ulice Sušilova a testování bude probíhat v učebně VIII.B (učebna vedle kabinetu paní psycholožky)
  • testování trvá cca 20 minut
  • potvrzení bude následně vystaveno

POKYNY MŠMT - Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail)

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření  k proádění testů, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů   o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.