Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
z důvodu nouzového stavu a uzavření MŠ Vás prosíme, abyste si na stránkách https://zapisdoms.brno.cz vyplnili a poté vytiskli „Žádost o přijetí do MŠ“. Na těchto stránkách jsou také uvedeny všechny potřebné informace.

Doložení řádného očkování dítěte
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor zde vložit odkaz), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Pokyny k doručení žádosti o přijetí do MŠ
V období od 1. do 30. dubna 2020 prosíme udělejte:

 • si rodič stáhne a vyplní Žádost o přijetí do MŠ
 • rodič si oskenuje/okopíruje:
  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém bydlišti – nájemní smlouva
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
  • čestné prohlášení k očkování (formulář PDF – stačí stáhnout, vyplnit, vytisknout a podepsat)

a vše doručí do 5. května 2020 do poštovní schránky základní školy (u vchodu z ulice Kotlářská 4) nebo do sběrného boxu umístěného za vstupními dveřmi do základní školy nebo odešle na mail kotlarska@kotlarska.cz.

Pokud nemáte možnost si Žádost o přijetí do MŠ vyplnit a vytisknout, můžete se každé pondělí a středu od 9 do 12 hodin stavit na sekretariát ZŠ, kde s Vámi žádost vyplníme
a vytiskneme.

V období od 11. května 2020 začíná přijímací řízení, kde můžete průběžně sledovat aktuální situaci o přijetí Vašeho dítěte i případné změny v důsledku mimořádných opatření.


Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. září 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu EU – Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. PDF verzi můžete stáhnout zde.

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250