Zápis do mateřské školy

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 (nástup od září 2019)

Zápis do mateřské školy bude v rámci města Brna prováděn prostřednictvím systému elektronické podpory. Elektronický systém zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky a nelze jej ovlivnit.

 • VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK pouze elektronicky

Vstup do systému (tedy vydávání přihlášek) bude rodičům umožněn v době od 1. dubna do 1. května 2019 na stránkách : www.zapisdoms.brno.cz
Při generování přihlášky prostřednictvím internetu zadají rodiče do formuláře RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE – toto rodné číslo dítěte bude aplikací převedeno na jedinečný ČÍSELNÝ IDENTIFIKÁTOR, který zajistí anonymitu dítěte (RČ nebude nikde uváděno z důvodů ochrany osobních údajů)
Aplikace umožňuje vygenerovat pro jedno rodné číslo neomezený počet přihlášek se stejným identifikátorem .
Formulář přihlášky rodiče vyplní buď přímo v počítači před jeho vytisknutím  (pokud možno vytiskněte přihlášku oboustranně) nebo vytisknou prázdný formulář a přihlášku čitelně hůlkovým písmem vyplní.
Je nutné vyplnit všechny údaje, e-mail adresu, telefon, potvrdit lékařem zdravotní stav dítěte a přihlášku podepsat.
V případě, že nemají zákonní zástupci nikde přístup k internetu, mohou požádat na sekretariátu školy o pomoc při vytisknutí přihlášky.

 • SBĚR vytištěných a řádně vyplněných PŘIHLÁŠEK

Rodiče přinesou přihlášku osobně do mateřské školy Rodiče přinesou přihlášku osobně do mateřské školy ve čtvrtek 2. května mezi 10.00 a 16.00 hodinou nebo v pátek 3 května 2019 mezi 8.00 a 13.00 hodinou.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).
Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Seznamte se, prosím, s kritérii pro přijímání dětí do MŠ.

 • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ začíná 9. května 2019

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
Po převzetí Rozhodnutí bude rodič vyzván k podepsání zpětvzetí, tj. vyjádření vůle rodičů, že jejich dítě nastoupí pouze do jedné MŠ a odblokuje místo na ostatních mateřských školách.
Rodičům nepřijatých dětí bude výsledek oznámen v rámci 30 denní lhůty a vydáno Rozhodnutí o nepřijetí.
 


Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu EU – Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně – projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. PDF verzi můžete stáhnout zde.

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250