Zápis do 1. třídy základní školy

Vážení rodiče,
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto dokumentu proběhne zápis dětí do 1. ročníku na naší škole následujícím způsobem:

 1. Sběr přihlášek
  1. Zápis proběhne v době od 1. 4. do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
   tzn., že přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání včetně podepsané Informační povinnosti (GDPR), kterou jste si vyplnili v elektronickém systému na http://zapisdozs.brno.czrodný list dítěte (kopii) a vyplněný dotazník naší školy (formulář formátu PDF) doručíte v této době jedním z níže uvedených způsobů:

   • do datové schránky školy: b54mbyk
   • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu: kotlarska@kotlarska.cz
   • poštou
   • vhození do sběrného boxu za prvními vstupními dveřmi hlavního vchodu v pracovních dnech zpravidla mezi 8 a 13 hodinou
   • osobně každé PO a ST od 9 do 12 hodin

   Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce po-tvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

  1. V případě žádosti o odklad školní docházky budete postupovat při doručení stejným způsobem jako v bodě 1, k žádosti o odklad připojíte i obě doporučující stanoviska k odkladu,
   tj. stanovisko školního poradenského pracoviště a stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 2. Přijímací řízení
  1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

   Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 30. května 2020.
   Pro rodiče přijatých dětí bude ještě před koncem školního roku uspořádána informační schůzka. O termínu vás budeme informovat mailem a přes webové stránky.

  2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.
  3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v sou-ladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.
  4. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se ruší původně stanovené dny zápisu ve dnech 3. a 4. dubna 2020.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy. O termínu budeme všechny rodiče informovat.

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250