Přijímací řízení na SŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 • každý uchazeč o SŠ dostane nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek pozvánku na přijímací zkoušky

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

formulář přihlášky naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/51302/

 • možnost podání 2 přihlášek (obě uvedeny na každé přihlášce ve stejném pořadí)
 • kritéria pro přijetí musí ředitelé SŠ zveřejnit do 31. října 2019

1) hodnocení prospěchu na ZŠ

2) jednotné přijímací zkoušky (podíl 60%  a 40% na sportovní gymnázium)

3) další – schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)

 • přihláška musí být u ředitele SŠ do 30. listopadu 2019
 • talentové zkoušky do oborů umění a užité umění se budou konat od 2. do 15. ledna 2020 a zkoušky na gymnázium se sportovní přípravou se budou konat od 2. ledna  do 15. února 2020
 • talentové zkoušky na konzervatoře se budou konat od 15. do 31. ledna 2020
 • na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:
  1. zákonný zástupce
  2. název obou středních škol
  3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 • přihlášku je nutno odevzdat řediteli dané střední školy do 1. března 2020

termín

14. dubna a 15. dubna 2020    pro čtyřleté obory vzdělávání

16. dubna a 17. dubna 2020    pro šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

termín   

13. a 14. května 2020

Zůstává zachována možnost stanovit tzv. školní přijímací zkoušku. Pokud o jejím konání ředitel SŠ školy rozhodne, stanoví ji ve dvou termínech od 12. dubna 2020 do 28. dubna 2020.  Termíny a požadavky k přijímacímu řízení musí být zveřejněny na webu dané SŠ do 31. ledna 2020 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2019).

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA SŠ

 • http://www.msmt.cz/file/51296/
 • uváděny 2 školy v pořadí svého zájmu (POZOR! Nemění se pořadí škol.)
 • vyplní se 2x stejně, vypíši se termíny zkoušek, podepíší se, v případě potřeby se doplní lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • kolonka „Číslo přihlášky“ se nevyplňuje (vyplňuje ji příslušná SŠ)
 • na naší škole budou přihlášky vydány na základě písemného podkladu, kde bude uvedeno:
  1. zákonný zástupce
  2. název obou středních škol
  3. obory středních škol, na které se uchazeč hlásí
 • Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.
 • Uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny školních přijímacích zkoušek (stejný termín není omluvou ani důvodem ke stanovení náhradního termínu).
 • Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • Vydává ZŠ proti podpisu zákonného zástupce (na naší ZŠ 6. 1. 2020 na třídních schůzkách).
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč přijetí na SŠ.
 • Uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí na SŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy do tří pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky daného kola – je nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.
 • Zveřejněním seznamu se považuje  rozhodnutí za oznámené a od toho okamžiku plyne lhůta pro podání zápisového lístku nebo odvolání.
 • Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí do dvou pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné zkoušky.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • neomezené množství přihlášek
 • na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
 • informace o volných místech na SŠ jsou buď na webu SŠ nebo na www.jmskoly.cz , kde mají SŠ povinnost hlásit počty volných míst v daných oborech

JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

 • konají formou jednotných písemných testů z předmětů:

o   ČJ + literatura

uzavřené odpovědi – výběr ze 4 alternativ (úlohy přiřazovací, uspořádací a
svazky dichotomické ANO – NE)
otevřené odpovědi

o   M + její aplikace

uzavřené odpovědi – výběr z 5 alternativ
otevřené odpovědi – bude hodnocen i postup, nejen výsledek; bude i geometrie

 • doba trvání každého testu bude 60 minut
 • pro žáky s SVP „může“ ředitel příslušné SŠ prodloužit čas, to vše pouze na základě speciálního přiloženého vyšetření v PPP již k přihlášce na SŠ (zkontrolujte si datum platnosti vyšetření v PPP
 • ilustrační testy jsou na www.cermat.cz nebo na stránkách www.msmt.cz

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA SE NEKONÁ

 • při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem
 • při přijímacím řízení do oborů vzdělání zkráceného studia
 • při přijímacím řízení do oborů vzdělání Umění a užité umění
 • při přijímacím řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

Konzultace:

Výchovná a kariérová  poradkyně Mgr. Miluše Novákové (po telefonické domluvě: 602 730 050)

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250