Povinně zveřejňované informace

Úplný název

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace


Důvod a způsob založení subjektu

Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed.
Zřizovací listina vydaná Městem Brnem – Městskou částí Brno-střed dne 1.7.1993 je k dispozic zde (verze platná od 1. července 2009)

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními část třetí hlavy II., a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna-výdejna (pro mateřskou školu – v budově Kotlářská 4, Brno a Kotlářská 11, Brno) poskytuje školní stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat závodní stravování.
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.


Popis vnitřní organizační struktury

Schéma vnitřní organizační struktury naleznete zde.


Kontaktní údaje

Adresa: Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace; Kotlářská 4; Brno 602 00.
Úřední hodiny: sekretariát školy – pondělí až pátek od 7:30 do 14:30; ředitelství školy – středa od 12:00 do 15:00.
Kontaktní údaje: naleznete zde.
Datová schránka: ID DS naleznete zde.
Internetové stránky: www.kotlarska.cz.
Adresa e-podatelny: kotlarska@kotlarska.cz.


Bankovní spojení

Číslo účtu: KB Brno-město, 37538621/0100


44993978


DIČ

Škola není plátcem DPH.


Hlavní dokumenty

Zřizovací listina: naleznete zde.
Školní vzdělávací program: naleznete zde.
Školní řád: naleznete zde.
Výroční zpráva: naleznete zde.
Rozpočet: naleznete zde.


Informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanová zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro poskytování informací naleznete zde. V těchto informacích naleznete jak žádost podat, opravné prostředky i výši úhrady za poskytování informací.


Formuláře


Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Vnější právní předpisy

Vnitřní právní předpisy

Organizační řád školy

 • Předpisy upravující provoz školy
  • Kontrola dodržování léčebného režimu
  • Kritéria pro přijímaní dětí do mateřské školy Kotlářská 4, 11
  • Krizový řád
  • Návštěvní řád sportoviště
  • Organizační struktura
  • Poskytování informací
  • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
  • Provozní řád hracích ploch
  • Provozní řád MŠ
  • Provozní řád ZŠ
  • Řády odborných učeben
  • Řád školní družiny
  • Řád školní jídelny
  • Spolupráce s policií ČR
  • Správní řád
  • Škola v přírodě a lyžařský výcvikový kurz
  • Školní řád základní školy
  • Pravidla hodnocení žáků základní školy
  • Školní řád mateřské školy
  • Vyřizování stížností
  • Vzdělávání cizinců
  • Zahraniční výjezdy
 • Ekonomické předpisy
  • Kritéria pro stanovení osobních příplatků
  • Poskytování cestovních náhrad
  • Poskytnutí náhrady za opotřebení lyžařské výstroje
  • Reprezentace školy
  • Řídící kontrola
  • Spisový a skartační řád
  • Vedení účetnictví
  • Vnitřní platový řád
  • Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • Zásady hospodaření FKSP
 • Hospodářské předpisy a předpisy upravující správu a ochranu majetku školy
  • Evidence majetku
  • Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
  • Inventarizace
  • Náhradová komise
  • Ochrana majetku školy
  • Poskytování osobních ochranných prostředků
  • Správní řád
 • Metodické pokyny
  • e-ŽK
  • I-výuka + i-učebnice
  • Metody a formy výuky
  • Postup v krizových situacích
  • Portfolio žáky školy
  • Prevence šikany
  • Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a žáků
  • Projektové vyučováni
  • Třídnická hodina
  • Zápis do I. tříd
  • Závěrečné práce
 • Ostatní
  • Smlouva o poskytování zdravotní péče

Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv.


Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy naleznete zde.

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250